1. Vestiging en verblijf in Nederland

 Wel of geen EU-document

Een EU-burger die zich in Nederland wil vestigen heeft in ieder geval een geldig paspoort of een geldige iden­titeitskaart nodig. U bent formeel niet verplicht om u te melden bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente of om een verblijfsdocument aan te vragen. Het verblijfs­recht ontstaat namelijk van rechtswege op grond van het EG-verdrag en een verblijfsdocument is alleen een bewijs van rechtmatig verblijf in Nederland. Het is echter wel sterk aan te raden om een verblijfsdocument aan te vragen 5 en om het steeds op tijd te verlengen om­dat in de dagelijkse praktijk veel instanties erom vragen. Een geldig verblijfsdocument is bijvoorbeeld nodig bij inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie en bij het aanvragen van een uitkering.

Vanaf 1 januari 2005 geldt in Nederland een uitgebreide identificatieplicht. Iedereen van 14 jaar en ouder moet een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als de politie of een toezichthouder daarom vraagt. Een EU-burger kan zich identificeren met een geldig paspoort, met een EU-document of met een regulier verblijfsdocument.

Verblijf in Nederland als werknemer(economisch actieve)

Een EU-burger kan op grond van ‘werk’ in Nederland verblijven als hij een arbeidsovereenkomst heeft. Het werk moet `reëel en daadwerkelijk’ zijn. Dat wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst moet zijn aangegaan voor tenminste 40% van het aantal uren dat in de desbe-treffende sector gebruikelijk is. Meestal komt dit neer op 14 tot 16 uur per week. Een aanvulling op het

inkomen uit arbeid met een bijstandsuitkering heeft geen gevolgen voor het verblijfsrecht (zie verder bij paragraaf 3, EU-burgers en bijstand).

Afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst krijgt u een van de volgende verblijfsdocumenten:

Heeft u een arbeidscontract voor korter dan een jaar, dan krijgt u een verblijfsdocument type I, regulier bepaalde tijd, voor de duur van het contract. Voor EU-burgers kost dit document P 28,-.

Heeft u een arbeidscontract voor langer dan een jaar, dan krijgt u een EU-document dat vijf jaar geldig is; de kosten zijn P 28,-. Ook als u op basis van meerdere aaneengesloten kortlopende contracten een jaar of langer in Nederland verblijft, krijgt u een EU-document voor de duur van vijf jaar.

EU-burgers uit Slovenië kunnen alleen in Nederland werken als hun werkgever in het bezit is van een tewerkstellingsvergunning 6 .

Verblijf in Nederland als economischniet-actieve

Sinds 1 juli 1992 kunnen EU-burgers die geen econo-mische activiteit verrichten - zoals studenten en gepen-sioneerden - zich onder bepaalde voorwaarden in Nederland vestigen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

- een ziektekostenverzekering hebben;

- beschikken over voldoende middelen van bestaan voor een jaar. De inkomstenbron is niet van belang, het kan gaan om eigen vermogen maar ook om een (buitenlandse) uitkering of een pensioen. Het inkomen van de (huwelijks)partner telt ook als inkomstenbron. Een echtpaar moet gezamenlijk een inkomen hebben dat minstens even hoog is als de bijstandsnorm voor een echtpaar (P 1149,83 per maand, inclusief vakantiegeld).

Economisch niet-actieve EU-burgers krijgen een EU-document dat vijf jaar geldig is; de kosten daarvan zijnP 28,- en zij hebben het recht om in Nederland te werken.

Voor studenten geldt nog extra dat zij ingeschreven moeten zijn bij een erkende onderwijsinstelling of opleidingsinstituut en dat ze ‘als hoofdbezigheid’ een opleiding moeten volgen. Als de opleiding korter duurt dan een jaar, dan krijgen zij een EU-document voor de duur van de opleiding. Als de opleiding langer duurt dan een jaar, dan kan het document telkens met een jaar verlengd worden.

Verblijf in Nederland voor vestiging bij (huwelijks)partner

Als u naar Nederland komt om bij uw (huwelijks) partner te gaan wonen, zijn er drie manieren waarop het verblijfsrecht geregeld kan worden. Bij vergelijking van de drie mogelijkheden lijkt er op het eerste gezicht weinig reden om te kiezen voor de duurdere reguliere verblijfsvergunning in plaats van voor een EU-document. Er zijn echter verschillen die vooral naar voren komen bij het verbreken van de relatie. Een echtscheiding heeft namelijk andere gevolgen voor de houder/ster van een EU-document dan voor iemand met een reguliere afhankelijke verblijfsvergunning.

a. Vestiging als economisch niet-actieve EU-burger

Vestiging als economisch niet-actieve is mogelijk als u een ziektekostenverzekering heeft en beschikt over middelen van bestaan die voldoende moeten zijn voor een jaar.

Het inkomen van de partner telt mee als inkomstenbron. U krijgt een EU-document voor economisch niet-actieven (kosten P 28,-); dit document is 5 jaar geldig.

In geval van echtscheiding blijft het EU-document voor economisch niet-actieven geldig tot aan de aangegeven datum. Om opnieuw een document voor economisch niet-actieven te krijgen, moet u voldoende middelen van bestaan hebben. Als u geen inkomsten heeft, dan wordt het document niet verlengd.

b. Afhankelijke verblijfsvergunning bij EU-huwelijkspartner (EU-document).

De geldigheidsduur is afhankelijk van het document van de hoofdpersoon (kosten P 28,-). Een afhankelijke verblijfsvergunning voor verblijf bij een EU-huwelijks­partner vervalt bij echtscheiding. U mag wel in Neder­land blijven om werk te zoeken. Als u werk heeft kunt u een EU-document voor economisch actieven aanvragen.

c. Afhankelijke verblijfsvergunning regulier

U kunt ook op grond van de reguliere vreemdelingen­wetgeving een verblijfsvergunning aanvragen voor verblijf bij partner. U krijgt dan een verblijfsdocument type I, regulier bepaalde tijd. De kosten van de aanvraag zijn P 430,- en verlenging kost P 285,-. Dit document is een jaar geldig (na ver­lenging vijf jaar) en heeft als beperking dat het verblijf afhankelijk is van de partner. Een van de voorwaarden (bij gezinsvorming) is dat de partner in Nederland 120% van het wettelijk minimumloon moet verdienen (P 1382,18 per maand, netto inclusief vakantiegeld).

Daarnaast moeten beide partners ouder zijn dan 21 jaar.

Een afhankelijke verblijfsvergunning op grond van het reguliere vreemdelingenrecht wordt gewoonlijk ingetrok­ken als de relatie wordt verbroken. Wat er dan gebeurt hangt er van af hoe lang de relatie heeft geduurd.

• Na een relatie van drie jaar of langer heeft u bij het verbreken van de relatie recht op een zelfstandige verblijfsvergunning, zonder dat u daarvoor eigen in-komen hoeft te hebben. Met een reguliere zelfstandige verblijfsvergunning komt u zonodig in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

• Als de relatie binnen 3 jaar verbroken wordt, heeft u alleen recht op een zelfstandige verblijfsvergunning als er sprake is van klemmende redenen van huma­nitaire aard (bijvoorbeeld als u slachtoffer bent van huiselijk geweld). Een andere mogelijkheid is om als­nog een EU-document aan te vragen. Als u voldoende eigen inkomen heeft, bijvoorbeeld uit alimentatie, kunt u een EU-document krijgen voor niet-actieven; als u werk heeft komt u in aanmerking voor een EU-document voor economisch actieven.

Verblijfsrecht van jongeren

Kinderen van EU-onderdanen die in Nederland geboren zijn of naar Nederland zijn gekomen in het kader van gezinshereniging, komen tot hun 21e jaar in aanmer­king voor een verblijfsvergunning die afhankelijk is van hun ouders. Het verblijfsdocument van de jongere heeft dan dezelfde duur en beperkingen als die van de ouders.

Vanaf hun 21e jaar moeten jongeren een zelfstandig ver­blijfsdocument hebben; zij moeten dat zelf aanvragen.

In het geval dat jongeren ook ná hun 21e nog feitelijk ten laste komen van de ouders, behouden ze hun afhan­kelijk verblijfsrecht. Het afhankelijke verblijfsrecht gaat verloren als de ouder, met wie het kind eerst in Nederland verbleef, zich in een andere lidstaat vestigt. Dit geldt niet als het kind nog onderwijs volgt in Nederland.

Vanaf 1 januari 2005 geldt in Nederland een uitgebreide identificatieplicht. Iedereen van 14 jaar en ouder moet

een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als de politie of een toezichthouder daarom vraagt. Een EU-jongere kan zich identificeren met een geldig paspoort of met een EU document

 

 2. Praktische zaken

Verblijfsdocument en Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)

Bij vestiging in Nederland is het sterk aan te bevelen om u eerst te melden bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente en een verblijfsdocument (of een sticker, zie hieronder bij ‘werk zoeken’) aan te vragen. Met het verblijfsdocument of de sticker kunt u zich inschrijven bij het GBA.

Sofi-nummer

Als u in Nederland wilt gaan werken heeft u een sofi-nummer nodig. Het sofi-nummer wordt automatisch toegekend bij geboorte of bij inschrijving in het GBA. Als u bent ingeschreven in het GBA kunt u uw sofi-nummer ophalen bij de Belastingdienst. Daarvoor heeft u geen bewijs van rechtmatig verblijf nodig, een geldig identiteitsbewijs is voldoende. EU-burgers kunnen dus volstaan met het tonen van hun nationale paspoort.

Werk zoeken

U kunt zich laten inschrijven bij een Centrum voor Werk & Inkomen (CWI) of bij een uitzendbureau. Meestal vragen deze instanties om een verblijfs-document, omdat men er zeker van wil zijn dat er niet illegaal gewerkt wordt. Een EU-burger heeft in de eerste zes maanden dat hij in Nederland is om naar werk te zoeken - de zogenoemde ‘vrije termijn’- geen recht op een verblijfsdocument. Om toch bij het CWI of een uitzendbureau te kunnen laten zien dat u recht­matig in Nederland verblijft, kunt u een sticker in het paspoort krijgen als u zich meldt bij de gemeente. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Bankzaken

Bij het openen van een bankrekening of het afsluiten van een hypotheek kan een bank vragen om verblijfs-document als bewijs van rechtmatig verblijf.

Huursubsidie

Vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven, dus ook EU-burgers, kunnen in aanmerking komen voor huursubsidie. Voorwaarde is wel dat alle mede-bewoners ook rechtmatig in Nederland verblijven.

Telefoon

Voor het aanvragen van een telefoonaansluiting voor het vaste net (KPN) hoeven EU-burgers geen

verblijfsdocument te tonen; een geldig identiteits-

bewijs is voldoende. Bij het aanvragen van een

mobiele telefoonaansluiting vragen de verschillende aanbieders wel om een verblijfsdocument.

Rijbewijs

Rijbewijzen uit EU-landen zijn in Nederland geldig tot 10 jaar na de datum van afgifte. Daarna moet het bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer omgewisseld worden voor een Nederlands rijbewijs. Dat kan als u in Neder­land woont en een geldig verblijfsdocument heeft.

Werknemersverzekeringen

Een EU-burger die in Nederland betaald werk verricht is automatisch, onder dezelfde voorwaarden als Neder­landse werknemers, verzekerd voor de werknemers-verzekeringen (WW-Werkloosheidswet, ZW-Ziektewet en WAO-Wet op de arbeidsongeschiktheid).

Volksverzekeringen

Iedereen die in Nederland woont 8 , dus ook een EU-burger, is verzekerd voor de volksverzekeringen (AOW-Algemene ouderdomswet, Anw-Algemene

nabestaandenwet, AKW-Algemene kinderbijslagwet en de AWBZ-Algemene wet bijzondere ziektekosten).

Studiefinanciering

Als u zelf of een van uw ouders in Nederland werkt of gewerkt heeft en nog steeds in Nederland woont, komt u waarschijnlijk in aanmerking voor studiefinanciering. Voor meer informatie belt u met de Informatie Beheer Groep (050-5997755) of kijkt u op www.ib-groep.nl EU-burgers die geen recht hebben op studiefinanciering komen wel in aanmerking voor een gedeeltelijke ver-goeding van het les- of collegegeld.

 

3. EU-burgers die langer dan 5 jaar in Nederland verblijven

Veel EU-burgers wonen al jaren in Nederland, zij hebben door hun langdurige verblijf meer rechten opgebouwd. Niet iedere EU-burger heeft echter hetzelfde verblijfsdocument. Dit heeft onder andere te maken met de omwisseling van documenten die heeft plaatsgevonden na de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet in 2000. Ook hebben vanwege de hoge kosten van het verblijfsdocument type II, regulier onbepaalde tijd, veel mensen uiteindelijk voor een EU-document gekozen. Veel mensen vragen zich af of ze wel over het ‘juiste’ document beschikken. Deze vraag is des te dringender omdat aan de verschillende documenten ook verschillende rechten verbon­den zijn. EU-burgers die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, zouden goed moeten nagaan of het in hun situatie de moeite waard is om te kiezen voor de (duurdere) verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of eventueel voor naturalisatie.

EU-document

De meeste EU-burgers hebben een EU-document dat vijf jaar geldig is. Het EU-document kan bij ongewijzigde omstandig-heden verlengd worden. De kosten van verlenging zijn P 28,-. Een EU-document geeft recht op verblijf en op de meeste voorzieningen in Nederland. Er kunnen echter problemen ontstaan als er (langdurig) een beroep wordt gedaan op de bijstand of als er sprake is van een fundamentele bedreiging van de openbare orde of nationale veiligheid.

Verblijfsdocument type II, regulier onbepaalde tijd

EU-burgers die meerderjarig zijn en die langer dan vijf jaar aaneengesloten rechtmatig 10 in Nederland verblijven kunnen, in plaats van het laten verlengen van hun EU-document, ook een reguliere verblijfsvergunning type II voor onbepaalde tijd aanvragen. Deze verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd geeft in sommige gevallen meer rechten en zekerheden. Dat geldt vooral voor de beperkingen van het EU-document met betrekking tot het gebruik van publieke middelen en actuele bedreiging van de openbare orde. Als men over een verblijfs­vergunning voor onbepaalde tijd beschikt, dan heeft een beroep op de bijstand geen gevolgen voor het verblijfsrecht. Om een reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te verkrijgen, moet men in het algemeen voldoende inkomen hebben. Iemand die langer dan 10 jaar rechtmatig in Nederland verblijft kan, ook al heeft hij een bijstandsuitkering, toch een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd krijgen.

Een EU-document én een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

EU-onderdanen die lang in Nederland verblijven, zijn of waren vaak in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. In sommige gevallen is dit verblijfsdocu-ment ten onrechte vervangen door een EU-document, zonder dat er op staat dat de “houder tevens houder is van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd”. Als u houder bent van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd maar het staat niet op uw EU-document vermeld, dan kunt u bij de IND aanvragen om dat er alsnog op te laten zetten.

EU-burgers en bijstand

EU-burgers met een EU-document hebben recht op een bijstandsuitkering, maar een beroep op de bijstand kan wel gevolgen hebben voor het verblijfsrecht. Voor het beoorde­len van de gevolgen van een beroep op de bijstand op het verblijfsrecht, moet een afweging worden gemaakt tussen de belangen van de Nederlandse staat en die van de EU-burger. Naast de duur van het verblijf en de duur en omvang van het beroep op de bijstandsuitkering spelen individuele om­standigheden een rol, zoals de reden waarom de EU-burger (tijdelijk) niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, zijn gezinssituatie, medische situatie en banden met het land van herkomst.

Algemene regels:

De EU-burger die in Nederland verblijft als werknemer en meer dan 50% van de bijstandsnorm verdient, mag de rest van zijn inkomen aanvullen uit de bijstand zonder dat het gevolgen heeft voor het verblijf. Voor de EU-onderdaan die in Nederland verblijft als economisch niet-actief wordt door de IND beoordeeld of hij een onredelijke last vormt voor de Nederlandse staat. Het uitgangspunt daarbij is dat hoe langer iemand werkloos is en hoe korter hij in Nederland is, des te groter is de kans dat het beroep op de bijstand gevolgen heeft voor het verblijf. Anders gezegd: hoe langer iemand in Nederland is, hoe kleiner de kans is dat het ontvangen van een bijstandsuitkering gevolgen heeft voor het verblijf.

Voorbeeld 1

Een EU-burger woont en werkt al 15 jaar in Nederland. Hij is in het bezit van een EU-document voor werknemers, maar hij heeft geen verblijfsvergunning type II voor onbepaalde tijd. Op zijn pas­je staat dat een onevenredig beroep op de openbare kas gevolgen kan hebben voor het verblijfsrecht. Na een langdurige periode van ziekte vraagt hij een bijstandsuitkering aan. De sociale dienst zou zijn aanvraag moeten goedkeuren en aan hem mededelen dat dit gevolgen kan hebben voor zijn verblijfsrecht. Het is de IND die

dat moet beoordelen. De EU-burger in dit voorbeeld is arbeids-

ongeschikt en hij heeft meer dan 2 jaar in Nederland gewerkt.

Hij kan zonder beperkingen aanspraak maken op een bijstands­uitkering en zijn EU-document wordt om de 5 jaar verlengd.

Voorbeeld 2

Een EU-burger komt naar Nederland om bij haar Nederlandse partner te gaan wonen. Zij krijgt een EU-document voor eco­nomisch niet-actieven omdat haar partner werkt en genoeg inkomen heeft voor hen beiden. Na 2 jaar wordt de relatie verbroken en omdat zij geen inkomen heeft, doet zij een beroep op een bijstandsuitkering. Zij krijgt een bijstandsuitkering omdat zij rechtmatig in Nederland verblijft, met de mededeling dat dit gevolgen kan hebben voor haar verblijfsrecht. De IND wordt door de sociale dienst op de hoogte gesteld van haar beroep op de bijstand. Na zes maanden beslist de IND dat mevrouw een

onredelijke last vormt voor de Nederlandse staat. Hiermee wordt haar EU-document voor niet-actieven ingetrokken en daardoor heeft zij ook geen recht meer op een bijstandsuitkering. Zij mag wel in Nederland blijven en werk zoeken.

 

4. Nederlandse nationaliteit

Nederlander worden

Zoals in het voorgaande is beschreven, kan een EU-burger voor langere tijd in Nederland verblijven met een EU-document of met een reguliere verblijfsvergunning. Het is ook mogelijk om te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. De voor- en nadelen van naturalisatie zijn heel persoonlijk en iedereen moet die voor zichzelf afwegen. In sommige gevallen is het mogelijk om een dubbele nationaliteit te hebben. Dat hangt niet alleen af van de Nederlandse wetgeving maar ook van de wetgeving van uw eigen land. Het is daarom aan te raden om eerst bij het eigen consulaat te informeren of, en onder welke voorwaarden, het mogelijk is om uw eigen nationaliteit te behouden. Er zijn drie manieren om Nederlander te worden.

Van rechtswege door geboorte of adoptie

Een kind waarvan een van beide ouders 12 Nederlanderis, is na zijn geboorte automatisch Nederlander, ook als het buiten Nederland geboren is. Volgens het ‘grootouderartikel’ is een kind van een vader of moeder die ten tijde van de geboorte van het kind in Nederland woonde en die zelf geboren is als kind van een vader of moeder die ten tijde van zijn of haar ge­boorte in Nederland woonde, automatisch Nederlander. Dit is ongeacht de nationaliteit van de (groot)ouders.

Door optie Dit is een schriftelijke verklaring die een vreemdeling zelf bij de gemeente kan afleggen om Nederlander te worden. Deze eenvoudige manier om Nederlander te worden geldt voor bepaalde groepen.

a) Jongeren die in Nederland geboren zijn of vanaf hun 4e jaar legaal in Nederland verblijven, en hier onafgebroken gewoond hebben, kunnen na hun 18e verjaardag via optie Nederlander worden.

b) Als u ten minste drie jaar getrouwd bent met een Nederlander én ten minste vijftien jaar onafgebroken legaal in Nederland woont, kunt u ook gebruik maken van de optieprocedure.

c) Bent u 65 jaar of ouder en woont u 15 jaar onafgebroken legaal in Nederland, dan geldt de optieregeling ook voor u.

Voor de optieprocedure geldt geen taaltoets en u hoeft geen afstand te doen van uw oorspronkelijke

nationaliteit. De kosten zijn P 131,-.

Door naturalisatieDe voorwaarden voor naturalisatie zijn: • meerderjarig zijn;

ten minste 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen (als u getrouwd bent met een Nederlander geldt een termijn van drie jaar);

een verblijfsvergunning hebben voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel (als u een verblijfsvergunning heeft voor bijvoorbeeld studie of medische behandeling is naturalisatie niet mogelijk);

u moet ingeburgerd zijn in de Nederlandse samenleving; dit moet u aantonen door het afleggen van een naturalisatietoets;

afstand doen van uw oorspronkelijke nationaliteit.

Op de voorwaarde dat u bij naturalisatie afstand moet doen van uw oorspronkelijke nationaliteit zijn verschil­lende uitzonderingen 13. U hoeft onder andere geen afstand te doen als u:

volgens de wetgeving van uw eigen land geen afstand kunt doen (bijvoorbeeld Griekenland);

getrouwd bent met een Nederlander;

geboren bent in Nederland en in Nederland woont op het moment dat u een aanvraag voor naturalisatie doet;

voor uw 18e jaar vijf jaar of langer aaneengesloten in Nederland hebt gewoond;

door afstand te doen bepaalde rechten (bijvoorbeeld erfrecht) zou verliezen waardoor u ernstige financiële schade leidt.

De kosten van naturalisatie zijn P 344,- per persoon; als u een minimuminkomen heeft, geldt een laag tarief van P 229,-. Daarbij komen nog de kosten voor de naturalisatietoets; voor deel 1 en deel 2 samen zijn de kosten P 257,50.

 

 

Vergelijking tussen het EU-recht en het Nederlands vreemdelingenrecht

 

EU-recht

Nederlands vreemdelingenrecht

vrij verkeer van personen

strenge toelatingseisen

 

Documenten

- verblijfsdocument type I, regulier bepaalde tijd

- EU-document

 

- verblijfsdocument type I, regulier bepaalde tijd

- verblijfsdocument type II, regulier onbepaalde tijd

- W-document (asielprocedure)

 

Vestiging op grond van werk

Vestiging als economisch actieve:

- contract korter dan een jaar: verblijfsdocument type I, regulier bepaalde tijd, voor de duur van het contract; kosten P 28,-.

- contract langer dan een jaar: EU-document dat vijf jaar geldig is; kosten P 28,-

 

Alleen mogelijk als de werkgever een tewerkstellingsvergunning heeft.

Vestiging bij partner

Vestiging bij EU-partner (bijvoorbeeld de Italiaanse vrouw die bij haar in Nederland werkende Italiaanse echtgenoot gaat wonen):

- afhankelijke verblijfsvergunning bij huwelijkspartner (EU-document kosten P 28,-); de geldigheidsduur is afhankelijk van het document van de hoofdpersoon

 

Vestiging bij niet-EU-partner of bij Nederlander:

- vestiging als economisch niet-actieve: EU-document dat vijf jaar geldig is, kosten P 28,-.

 

Afhankelijke verblijfsvergunning voor verblijf bij partner: verblijfsdocument type I; kosten van de aanvraag P 430,-; kosten voor verlenging P 285,-.Dit document is eerst een jaar geldig en na verlenging gewoonlijk vijf jaar.

Verblijf voor langere tijd

 

EU-document dat vijf jaar geldig is; kosten P 28,-. Verlenging van het EU-document kost P 28,-. Langdurig beroep op bijstand kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht

 

Verblijfsdocument type II, regulier onbepaalde tijd; kosten P 890,-.Het document moet elke vijf jaar verlengd worden; aan verlenging zijn geen kosten verbonden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lize       overlegpartner Rijksoverheid Zuideuropese gemeenschappen

Maliebaan 13

Postbus 14065, 3508 SC Utrecht

telefoon: 030 233 21 00

fax: 030 232 25 71

email: info.lize@lize.nl

website: www.lize.nl

 

1Lize behartigt de belangen van personen en hun nakomelingen uit Bosnië-Herzegovina, Griekenland, Italië, Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Portugal, Servië-Montenegro, Slovenië en Spanje. Lize maakt deel uit van het Landelijk Overleg Minderheden.

2 Waar EU-burger staat, wordt bedoeld EU/EER-onderdaan. Waar EU-document staat, wordt bedoeld EU/EER-document.

3 EU: Europese Unie; EER: Europese Economische Ruimte. U bent EU/EER-onderdaan als u de nationaliteit heeft van een van de volgende landen: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Onderdanen van Zwitserland hebben dezelfde rechten als EU/EER-onderdanen.

4 Het EG-verdrag is het verdrag tot de oprichting van de Europese Gemeenschap.

5 Sinds januari 2004 (Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2004/1) is voor de aanvraag van een EU-document geen antecedentenverklaring meer nodig.

6 EU-burgers uit de nieuwe lidstaten Polen, Tsjechië, Hongarije, Slovenië, Slowakije, Estland, Letland en Litouwen kunnen tot 1 mei 2006 alleen in Nederland werken als hun werkgever in het bezit is van een tewerkstellingsvergunning. Voor de eveneens nieuwe lidstaten Cyprus en Malta gelden dezelfde regels als voor de ‘oude’ lidstaten, namelijk dat de werkgever géén tewerkstellingsvergunning nodig heeft.

7 In de Nederlandse wetgeving wordt huwelijk gelijkgesteld met geregistreerd partnerschap. Dit geldt ook bij naturalisatie

8 Het gaat om het ‘ingezetene’ zijn. Men wordt als ingezetene beschouwd als men in Nederland woont óf als de kern van het maatschappelijk leven in Nederland ligt en er sprake is van sociale en economische binding met Nederland.

9 Het kabinet heeft in 2004 voorstellen ingediend om de legeskosten voor verblijfsvergunningen te veranderen.

Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd zou geen S 890,- maar S 194,- gaan kosten. Het is nog onbekend of

en wanneer deze wijzigingen worden doorgevoerd.

10 EU-onderdanen die geen verblijfsdocument hebben, moeten met behulp van andere bewijsstukken zelf aantonen

dat ze vijf jaar rechtmatig in Nederland verblijven.

11 Een bijstandsuitkering wordt niet als inkomen aangemerkt.

12 Een kind krijgt volgens de Nederlandse wetgeving altijd de nationaliteit van de moeder en als de ouders getrouwd

zijn ook de nationaliteit van de vader.

13 Het kabinet heeft in 2004 voorstellen ingediend bij de Tweede Kamer om dubbele nationaliteit te beperken.